Molke - Frisian community art project 5ekwartier - De Reis. Photo by Hans Jellema
Molke - Frisian community art project 5ekwartier - De Reis. Photo by Hans Jellema

Applications are closed | Tandem Fryslân – Call for applications

In 2018, Leeuwarden – capital of the Dutch province Fryslân – will be the European Capital of Culture. The theme for the Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) programme is “iepen mienskip – open community”, an approach also embraced by Tandem. This is why we are joining forces with LF2018 to start a new programme: Tandem Fryslân, which will bring ideas and experiences from Frisian communities and wider Europe together.

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Het thema voor het LF2018 programma, “iepen mienskip - open gemeenschap”, past volledig bij de aanpak van Tandem. Tandem en LF2018 slaan de handen ineen en starten samen Tandem Fryslân, een uitwisselingsprogramma waarbij ideeën en ervaringen vanuit de Friese gemeenschap en Europa worden samengebracht.

Ljouwert-Fryslân is yn 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa (LF2018). It tema fan it LF2018 programma, “iepen mienskip”, past alhiel by de oanpak fan Tandem. Dêrom smite we de lapen gear mei LF2018 en begjinne we in nij programma: Tandem Fryslân. Dêryn bringe we ideeën en ûnderfiningen fan de Fryske mienskip en Europeeske mienskippen dy’t dêrmei te fergelykjen binne byinoar.

Part of the call is available in Ducth and in Frisian. Click on the translation button under each section to select your preferred language.

Application Timeline
  • The deadline for applications has been extended to Monday 02 October 2017 (23:59 CET).
  • Successful candidates will be informed by mid-October 2017.
  • The Partner Forum will take place on 20-24 November 2017 in Leeuwarden, The Netherlands.

If you work in the field of arts and culture and want to tackle community challenges in your region; if you want to engage internationally to grow your work, in collaboration with peers who face similar issues in their home regions, we encourage you to apply for Tandem Fryslân.

Werk jij in de culturele sector en houd jij je bezig met uitdagingen rondom jouw gemeenschap en regio? Wil jij internationale samenwerkingen aangaan? Wil jij doorgroeien samen met gelijkgezinden die in hun eigen regio’s voor soortgelijke uitdagingen staan? Meld je dan nu aan voor Tandem Fryslân!

Asto yn de kulturele sektor wurkest en yn dyn wurk oan ‘e gong bist mei maatskiplike fragen út de mienskip, ast ynternasjonaal gearwurkje wolst en trochgroeie wolst yn gearwurking mei ‘peers’ dy’t harren oan itselde weagje yn harren regio, meld dy dan oan foar Tandem Fryslân.

A Tandem meeting in Leeuwarden. Photo by Constanze Flamme
A Tandem meeting in Leeuwarden. Photo by Constanze Flamme

What is Tandem?

Tandem is a cultural collaboration programme that strengthens communities and civil society in Europe. Tandem believes that the burning cultural and social questions of our times can be addressed much more creatively and effectively through inspiring learning experiences that are provided when collaborating with new organisations and across other realities and localities. Our vision is to see strong networks of creative communities and cultural change-makers emerge from this programme and to support the impact they make on their communities and regions.

Tandem is een cultureel uitwisselingsprogramma ter versterking van gemeenschappen en samenleving in Europa. Tandem gelooft dat de brandende culturele en sociale vraagstukken van onze tijd effectiever en creatiever kunnen worden aangepakt. Dit doen wij door inspirerende leerervaringen in de vorm van nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit een andere plek en realiteit. Het is ons doel om sterke netwerken van creatieve gemeenschappen en culturele changemakers te zien ontstaan vanuit ons programma, en de impact die deze initiatieven op hun regio maken te ondersteunen.

Tandem is in kultureel gearwurkingsprogramma om mienskippen yn Europa te fersterkjen. Tandem leaut der yn dat de kulturele en sosjale fraachstikken dy’t by ús tiid hearre effektiver en kreativer oanpakt wurde kinne. Bygelyks mei ynspirearjende ûnderfiningen yn de foarm fan nije gearwurkingen fan in oar plak ôf en fan in oare realiteit út. Wy hoopje dat der sterke netwurken en kreative mienskippen mei kulturele ‘feroarers’ ûntstean út dit programma wei, en wolle de ynfloed dy’t dizze inisjativen meitsje op harren regio stypje.

How does it work?

Following this call for applications, up to 24 applicants (12 from Fryslân and 12 from other European regions) will be invited to the Tandem Fryslân Partner Forum. Participants will find many networking opportunities and – most importantly – their potential Tandem Partner.

Once the partnerships are formed, each “tandem” will then apply for the full programme with a specific collaboration plan and idea. Seven tandems will be selected.

In addition to becoming part of a broad international network that we call the “Tandem family”, each participant and their tandem will benefit from a placement opportunity in the region where their partner is based. They will also benefit from financial and mentoring support to prototype their idea and establish a mutually beneficial partnership.

Na de aanmeldperiode worden maximaal 24 kandidaten (12 vanuit Fryslân en 12 uit andere regio’s in Europa) uitgenodigd om het Tandem Fryslân Partner Forum bij te wonen waar ze gelegenheid krijgen om te netwerken en – nog belangrijker – hun potentiële Tandem partner te vinden.

Zodra het contact gelegd is schrijft ieder “tandem” een gezamenlijke aanvraag voor het volledige programma, bestaande uit een samenwerkingsplan en projectidee. Uiteindelijk worden 7 tandems geselecteerd.

Iedere deelnemer zal deel uit maken van de ”Tandem family”, profiteert van een meewerkmogelijkheid in de regio waar de Tandem partner gevestigd is, krijgt financiële ondersteuning en begeleiding voor het ontwikkelen van een prototype-idee en om een wederzijds succesvolle samenwerking op te bouwen.

Nei de perioade wêryn’st dy oanmelde kinst wurde op syn heechst 24 kandidaten (12 út Fryslân en 12 út oare regio’s yn Europa) útnûge om by it Tandem Fryslân Partner Forum te wêzen dêr’t se de mooglikheden foar harren netwurk en – noch wichtiger – harren potinsjele Tandem partner fine kinne.

Wannear’t it kontakt lein is skriuwt elk “tandem” in mienskiplike oanfraach foar it folsleine programma, dy’t bestiet út in plan foar de gearwurking en in idee foar it projekt. 7 tandems wurde selektearre.

Elke dielnimmer wurdt opnommen yn de saneamde “Tandem famylje”, kriget de mooglikheid mei te rinnen yn de regio dêr’t de Tandem partner weikomt, kriget finansjele stipe en begelieding foar it ûntwikkeljen fan in prototype-idee om oer-en-wer in suksesfolle gearwurking op te bouwen.

Is Tandem Fryslân for me?

You do not necessarily have to work for an established arts organisation. You could also be working in a collective, NGO, public institution, start-up, association or initiative. The main criteria is that you are part of a team and have roots in your community. Nonetheless, you should be strongly interested in designing new formats of cultural-social work that engages regional communities in re-shaping their current and future realities. You should be motivated to explore unconventional ways of working together with a partner from another region who you don’t know yet. You should be committed to identifying and pursuing new ideas for cultural work that address burning societal issues, both in your regional community and across Europe.

Het is niet noodzakelijk om bij een gevestigde kunstorganisatie te werken. Je kunt ook actief zijn binnen een collectief, NGO, publiek instituut, startup, vereniging of initiatief. Zo lang je maar onderdeel bent van een team en een sterke verbinding hebt met je gemeenschap. Je bent geïnteresseerd in het ontwerpen van nieuwe formats rondom cultureel sociaal werk voor en met een regionale gemeenschap en vormgeven van hun huidige en toekomstige realiteit. Je bent gemotiveerd om op ontdekkingstocht te gaan en via onconventionele wegen tot een samenwerking te komen met een partner uit het buitenland (die je nog niet kent). Je bijt je vast in het identificeren en najagen van nieuwe ideeën voor cultureel werk rondom brandende sociale kwesties, zowel in jouw regionale gemeenschap als elders in Europa.

It is net nedich om by in festige keunstorganisaasje te wurkjen. Kinst ek by in kollektyf, NGO, publyk ynstitút, start-up, feriening of inisjatyf wurkje. Sa lang ast mar ûnderdiel bist fan in team en in sterke bining hast mei dyn mienskip. Hoe dan ek, bist ynteressearre yn it ûntwerpen fan nije formats by kultureel sosjaal wurk yn in regionale mienskip en it op ‘e nij foarmjen fan harren hjoeddeistige en takomstige realiteit. Bist motivearre om it aventoer oan te gean en fia net-konvensjonele wegen ta in gearwurking te kommen mei in partner (dy’st noch net kenst) út it bûtenlân. Bytst dy fêst yn it identifisearjen en neijeien fan nije ideeën foar kultureel wurk rjochte op grutte sosjale kwestjes, likegoed yn dyn regionale mienskip as op in oar plak yn Europa.

ELIGIBILITY TO APPLY:

Civil society organisations, public institutions, non-profit initiatives and social enterprises that are engaged with cultural questions and innovation in their region and are based in one of the 28 EU member states or in Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Iceland, Israel, Jordan, Kosovo, Lebanon, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, Norway, Palestine, San Marino, Serbia, Switzerland, Tunisia, Turkey or Ukraine.

NOTE TO PARTICIPANTS BASED IN THE NETHERLANDS:

You can apply to Tandem Fryslân only if you work in Fryslân and/or with a Frisian community.

Participants based in other Dutch regions are not eligible, unless they are working or plan to work on a cultural/social project including a Frisian community in 2018.

If you like what you have read so far and you are interested in applying, you can download the full announcement with all the details you need to apply, below:

Tandem Fryslân - Call for Applications (PDF)

Tandem Fryslân is co-developed by Leeuwarden-Fryslân 2018, European Cultural Foundation and MitOst, supported by Fonds voor Cultuurparticipatie and Rijeka European Capital of Culture 2020, implemented together with Keunstwurk.

Jen team